Odmítnutí odpovědnosti

Tyto webové stránky jsou určeny k poskytnutí obecných informací o problematice myofunkčních poruch a orálních restrikcí. Zdroje těchto informací se opírají o vědecké studie a zkušenosti mnoha odborníků, nelze je považovat za návod k léčbě nebo diagnostice klinických případů bez dostačeného vzdělání, zkušenosti a profesní způsobilosti. Autorky této práce se snažily používat zdrojepovažovány za spolehlivé v souladu s obecně uznávanými standardy v době, kdy byly použityv době vydání. Znalosti a osvědčené postupy v této oblasti se neustále vyvíjejí.Nové výzkumy a zkušenosti rozšiřují naše chápánía mohou vyžadovat změny v odborných postupech.Vždy konzultujte aktuální výzkum a konkrétní doporučené guideliny pro daný obor před provedením jakéhokoli lékařského nebo klinického výkonu.Není zaručeno, že obsah je správný, úplnýnebo aktuální.

Praktičtí lékaři a výzkumní pracovníci, terapeuti a jiní poskytovatelé péče se musí vždy spoléhat na své vlastnízkušenosti a znalosti při hodnocení a používání jakýchkoli metod,grafů, tabulek, postupů nebo jiných informací popsaných na těchto internetových stránkách. Při používání těchto informací by měli mít na paměti vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních osob, včetně stran, ke kterým mají profesní odpovědnost. Pokud má čtenář těchto internetových stránek jakékoli obtíže, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc. Informace obsažené na těchto internetových stránkách nejsou náhradou konzultace se zkušeným odborníkem a jsou určeny pouze za účelem sdílení informací.
Vydavatel ani autor neručí za úplnost, přesnost nebo aktuálnost informací obsažených na těchto www stránkách. Tyto informace používáte na vlastní nebezpečí.

Autor, přispěvatelé, výzkumníci nebo redaktoři nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění a/nebo škody na osobách nebo majetku, které by mohly vzniknout v důsledkuodpovědnosti za výrobek, nesprávného postupu, nedbalosti nebo z jiného důvodu, neboz jakéhokoli použití nebo fungování jakýchkoli metod, návodů nebo nápadů obsažených na těchto internetových stránkách. Výše uvedené strany nenesou odpovědnostza jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné, následné nebotrestné škody nebo jakékoli jiné škody způsobené čtenářem na základě informací či vlastního použití informací obsažených ta těchto internetových stránkách.